Investerare

Här får du information om bolagets affärsidé, bolagsstyrning, du kan ta del av finansiella rapporter och ladda ner företagspresentation mm.

 Vision

”SHH ska vara den ledande bostadsutvecklaren av ekonomiskt tillgängliga bostäder i Sverige.”

Affärsidé

"SHH utvecklar bra boenden för många till rimliga priser." 

Kort om SHH Bostad AB

SHH Bostad AB är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som skapar rationella och kostnadseffektiva bostäder i orter som efterfrågar ekonomiskt tillgängliga hyresrätter eller bostadsrätter.

Verksamheten omfattar hela värdekedjan från förvärv av mark, projektering, produktion, försäljning av bostadsrätter och hyresrätter samt långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresrätter för tredje part.

Med fokus på kvalitet och yteffektivitet skapar SHH hållbara hyresrätter och bostadsrätter till rimliga priser. Rimliga priser uppnås genom att bostadsproduktionen sker med etablerade byggsystem och standardiserade byggprocesser där en stark kostnadskontroll kombineras med en överordnad hållbarhetssyn, god kvalitet och en arkitektonisk variation förenat med en dynamisk organisation.

Upparbetade och väl intrimmade planerings- och byggprocesser i nära samarbete med några av Sveriges ledande byggföretag ger korta produktionstider. Inflyttning kan därför ske snabbt, ofta inom 12-18 månader efter byggstart. Effektivitet genom hela processen i kombination med beprövad och hållbar teknik gör att SHH erbjuder attraktiva, trygga och miljöriktiga hus som är enkla att sköta över lång tid.

Sedan SHH grundades 2010 har vi skapat närmare 1 000 prisvärda hyres- och bostadsrätter över hela Sverige. De närmaste åren ökar vi takten ytterligare med hjälp av den totala projektportföljen, som per den 31 december 2017 uppgick till 3 666 bostäder varav 555 under produktion och 3 111 byggrätter.

SHH har en stark finansiell ställning och uppvisar god lönsamhet. Omsättningen 2017 uppgick till 836 mkr med ett rörelseresultat om 48 mkr och resultatet efter skatt uppgående till 32 mkr. Det egna kapitalet uppgick till 427 mkr och soliditeten till 39% per den sista december 2017.

Aktieägare

Aktieägare i SHH är bolagets ledning samt externa investerare. Bolaget kontrolleras av bolagets ledning.