Bolagsstyrning

SHH Bostad AB är ett publikt aktiebolag. Bolaget styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning.

Bolagsstyrningen avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. En god bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll är centrala delar i vår affärsverksamhet.

Det högsta beslutande organet är bolagsstämman. Den bolagsstämma där koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen läggs fram och där bland annat styrelsens ledamöter väljs, är Årsstämman.