SHH:s Bolagsordning

Bolagsordning för SHH Bostad AB (publ) (org.nr. 559007-1824). Antagen på bolagsstämma den 29 maj 2017.

1. Firma

Bolagets firma är SHH Bostad AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

3. Verksamhet

Bolagets verksamhet är att direkt och/eller indirekt bedriva bostadsutveckling, äga och förvalta fast egendom och eller fastighetsbolag, bedriva konsultativ verksamhet kring fastighetsförvaltning och finansiering, idka handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.

5. Aktierna

5.1 Antal aktier och aktieslag
Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.
Aktier kan ges ut i tre (3) aktieslag; stamaktier av serie A och serie B samt preferensaktier. Varje stamaktie av serie A berättigar till tio (10) röster, varje stamaktie av serie B berättigar till en (1) röst och varje preferensaktie berättigar till en (1) röst.

Stamaktier av serie A och stamaktier av serie B kan i vardera serien ges ut till ett högsta antal som motsvarar 100 procent av aktiekapitalet i bolaget. Preferensaktier kan ges ut till högst det antal som motsvarar 50 procent av aktiekapitalet i bolaget.

5.2 Begränsning avseende värdeöverföring i vissa fall
Så länge ett Innestående Belopp (enligt nedan) belöper på preferensaktierna får beslut inte fattas om värdeöverföring till innehavare av stamaktier.

5.3 Preferensakties rätt till vinstutdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna medföra företrädesrätt enligt nedan.

Företräde till vinstutdelning per preferensaktie ("Preferensutdelning") skall från och med det första utbetalningstillfallet uppgå till en årlig Preferensutdelning om tjugo (20) kronor per preferensaktie ("Årlig Preferensutdelning"). Utbetalning skall ske kvartalsvis i kronor med ett belopp motsvarande en fjärdedel av Årlig Preferensutdelning ("Kvartalsvis Utbetalning").

Avstämningsdagar för Kvartalsvis Utbetalning skall vara 10 mars, 10 juni, 10 september, 10 december. För det fall sådan dag inte är bankdag, skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Kvartalsvis Utbetalning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördag, midsommarafton, julafton, samt nyårsafton). Första utbetalning skall vara 10 juni 2016.

Om ingen Preferensutdelning lämnats, eller om endast vinstutdelning understigandes Årlig Preferensutdelning lämnats, skall preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp ("Innestående Belopp") innan ytterligare preferensaktier får emitteras eller värdeöverföring till innehavare av stamaktier får ske. Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tolv (12) procent, varvid uppräkning skall ske med början från den kvartals visa tidpunkt då utbetalning av del av Årlig Preferensutdelning skett (eller borde ha skett, i de fall det inte skett någon Årlig Preferensutdelning alls).
Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.
Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till vinstdelning.

5.4 Inlösen av preferensaktier
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av preferensaktier som skall lösas in skall ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger. Om fördelning enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelning av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier som skall inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall vara ett belopp som beräknas som (i) 130 procent av det belopp i kronor som har betalats för varje preferensaktie vid den första emissionen av preferensaktier ("Initial Teckningskurs") jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning (enligt definition nedan) jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 5.3 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Med "upplupen del av Preferensutdelning" avses upplupen Preferensutdelning för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för Preferensutdelning till och med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar skall beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

5.5 Bolagets upplösning
Vid bolagets upplösning skall preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie motsvarande (i) 115 procent av Initial Teckningskurs jämte (ii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 5.3 ovan jämte (iii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning enligt punkten 5.4 ovan, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktier skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

5.6 Rättigheter vid emissioner etc.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av olika slag, skall innehavare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker i subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett slag, skall innehavare av aktier av det slag som ges ut (oavsett serie) ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag (oavsett serie) som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.
Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får ske genom utgivande av preferensaktier eller stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B skall vara oförändrat. Endast stamaktieägare skall ha rätt till aktier som ges ut genom fondemission. Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma slag som de förut äger. Det föregående skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5.7 Omvandlingsförbehåll
Stamaktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier och utan erläggande av ytterligare ersättning omvandlas till stamaktier av serie B förutsatt att stamaktier av serie B redan utgivits. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal stamaktier av serie A som skall omvandlas till stamaktier av serie B samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser. Styrelsen skall utan dröjsmål besluta att anmält antal aktier skall omvandlas och därefter genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

5.8 Omräkning vid vissa bolagshändelser
För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse skall de belopp som preferensaktien berättigar till enligt punkten 5 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla denna förändring.

6. Styrelse

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, med högst sju (7) suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

7. Revisorer

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, med eller utan suppleanter.

8. Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

9. Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara upptagna i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman. 
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

10. Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut: 
  a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b) Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
  c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, när sådan  förekommer.
 8.  Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

12. Särskilda majoritetskrav 

I tillägg till eventuella särskilda majoritetskrav som följer av gällande aktiebolagslag skall det följande gälla.
Beslut om (i) utgivande av aktier med bättre rätt till bolagets resultat eller tillgångar än preferensaktierna och (ii) beslut om ändring av denna punkt 12, är giltigt endast om det biträtts av minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda preferensaktierna.

13. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).