Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för SHH Bostad och väljer bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör att fastställa balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer även revisorer.

Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Protokollen från bolagsstämmorna beskriver de av stämmorna fattade besluten.