SHH utvecklar bostäder i Berga Äng

SHH Bostad har tillsammans med sex andra byggherrar arbetat fram ett gemensamt förslag till hur det nya området mellan Berga och Södra Ekkällan utanför Linköping ska se ut.

I stadsdelen Berga strax söder om Linköping centrum planeras för ett nytt område med 500-700 bostäder varav ca hälften ska bli hyreslägenheter. SHH Bostad har tillsammans med Bonava, Botrygg, Mannersons, Kärnhem och Slättö arbetat fram ett koncept som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

Det nya området kommer skapas vid Haningeleden/Söderleden på ängarna mellan Södra Ekkällan och Berga/Skarpan och skapa ökad närhet och tillgänglighet till Tinnerö eklandskap och Tinnerbäcksstråket.

– Vi vill stärka och tillgängliggöra de naturvärden som redan finns i området genom nya promenadstråk och mötesplatser vid Nötabacken, vattenstråket, åkerholmen och ängen. Vi vill att områdets nya stadsrum ska underlätta för möten mellan människor och möjliggöra en variation av olika aktiviteter, säger Martin Hildebrandt, bostadsutvecklingschef på SHH Bostad.

SHH Bostad kommer att uppföra ca 100 hyresrättslägenheter. Bostäderna kommer att så mycket som möjligt byggas i trä och husen tillverkas industriellt för att hålla ner kostnaderna. Hyrorna kommer i genomsnitt att vara lägre än i annan nyproduktion då det statliga investeringsstödet kommer att sökas och nyttjas.

Kommunens ambition med det nya området i Berga är att bygga en tätare stad och koppla ihop Berga och Linköping centrum med bl.a nya gång- och cykelvägar. I området bildas flera nya mötesplatser för de boende, såsom lekplatser, torg med handel och service, utegym, å-promenad utmed Bergadammen och Nötabacken som inbjuder till friluftsliv. En skola från F-6 samt förskola kommer också att byggas i området.

De nya bostadskvarteren kommer innehålla en varierad bebyggelse med både flerbostadshus, radhus och studentbostäder.

Nu påbörjas detaljplaneprocessen vilket innebär att byggherregruppens idéer kommer att bearbetas och prövas. Resultatet blir ett förslag till detaljplan som allmänheten sedan får tycka till om i ett samråd.

– Vi vill gärna ha en medborgardialog i området, säger Martin Hildebrandt.

De första lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara 2024.

 

Till projektsidan Berga Äng